ARCHITEKTURA

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

ANALIZY URBANISTYCZNE

Wykonujemy analizy urbanistyczne dotyczące możliwości zabudowy, obejmujące analizę funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Analizy dostępności komunikacyjnej, uzbrojenia terenu oraz badanie wskaźników urbanistycznych: PZ, PBC, LZ, PUM i inne do decyzji o warunkach zabudowy i wynikające z planów przestrzennych. Możliwe koncepcje przestrzenne i warianty rozwiązań nie naruszające ładu przestrzennego przed zakupem gruntu.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonujemy dokumentacje projektową: koncepcyjną, budowlaną, wykonawczą: projekty architektoniczne, konserwatorskie, konstrukcyjne, konstrukcji specjalistycznych, technologiczne, instalacji wodnych, sanitarnych, gazowych, wentylacyjnych centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, elektryczne, drogowe oraz przyłącza i sieci w budownictwie ogólnym. Przygotowujemy materiały do projektowania – inwentaryzacje konserwatorskie, ogólnobudowlane, zieleni. Dokumentację wykonujemy na autoryzowanym oprogramowaniu BIM (ang. Building Information Modeling)

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym; reprezentujemy przed organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych nie wymagające pozwolenia na budowę, ULICP, ZRID DUŚ i innych formalności niezbędnych do realizacji inwestycji.

NADZORY

Nadzorujemy cały proces inwestycyjny od podjęcia decyzji o zakupie gruntu do czasu uzyskania decyzji o odbiorze do użytkowania. Ponadto wykonujemy kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze na podstawie KNR, Sekocenbud, przedmiary robót budowlanych, specyfikacje wykonania i odbioru robót, operaty wodno-prawne, przeglądy 5 - letnie, świadectwa energetyczne, charakterystyki energetyczne, symulacje zużycia energii i strat ciepła w budynkach, projekty budynków pasywnych, energooszczędnych w zgodzie z wytycznymi NFOŚiGW;

ARCHITEKCI

Judyta Biela-Świerczek

Kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej decyzja nr MPOiA/055/2008.

Paweł Świerczek

Kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej decyzja nr MPOiA/028/2008. Akredytacja RIBA - no 4889/A/942 (Royal Institute of British Architects) uznanie kwalifikacji na obszarze Unii Europejskiej.